Logo
Všeobecné obchodné podmienkyKontakt

Všeobecné obchodné podmienky 

MPP Slovakia, s.r.o. – prevádzkovateľ portálu www.xxlsklad.eu Hlohova 22, Hlohovec 92001 ICO: 46 111 123 IC DPH: SK2023241418

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27300 Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia inšpektorát SOI v Trnave Trhová 2 917 01 Trnava Zákony a predpisy: - zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Nákup tovaru prostredníctvom zľavového portálu xxlsklad.eu (ďalej len portál) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

 

 

 1. Portál sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, resp. prípadne pri vyplnení objednávky. V prípade, ak portál nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať a prípadné platby poukáže späť na jeho účet. 
 2. Portál sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 15 pracovných dní od objednania tovaru / pri dobierke / alebo od úhrady / pri platbe vopred /. V prípade, že sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať. 
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra ( resp. doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 
 4. Platba cez internet banking nie je časovo limitovaná, avšak objednávka bude spracovaná až po zúčtovaní platby. V prípade, že úhrada nebude vykonaná včas, zákazník sa vystavuje riziku, že daný tovar už nebude k dispozícii. Objednávky neuhradené do 30 dní od objednania budú stornované.
 5. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. 
 6. Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom. 
 7. Pri dodaní si zákazník musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.  
 8. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku portálu. 
 9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. 
 10. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 30 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu, resp. v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). 
 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. 
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. 
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar okamžite, najneskôr však v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 
 6. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. 
 7. Za náklady na objednanie uvedené v bode f) sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru. 
 8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch a, b, c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Ceny a dodacie podmienky

 

 1. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. 
 2. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom portálu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s DPH, ak nie je uvedené inak. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na portáli s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na portáli. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na portáli objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Eur" alebo "1,-Eur", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 4. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť (v prípade objednávky na dobierku).  
 5. V prípade neprevzatia zásielky je portál oprávnený požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a balné. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná a odoslaná bez overenia ihneď po platbe. 
 6.  Potvrdením objednávky sa obe strany dohodli, že ak kupujúci nevyzdvihne ním objednaný tovar, predávajúci si účtuje jednorazový poplatok za vzniknuté náklady vo výške 15,- Eur. V prípade, že náklady predávajúceho prevyšujú túto sumu predávajúci si bude účtovať celú vzniknutú škodu. 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. 
 2.  Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 3.  Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd. 
 4.  Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd. 
 5.  Tieto OP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 
 6.  Tieto OP  nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na portáli.

 

Reklamačný poriadok

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti MPP Slovakia, s.r.o. prevádzkovateľa zľavového portálu www.xxlsklad.eu, (ďalej len „predávajúci") a Kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 2. Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.
 4. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe, inak zaniká.

 

Kontrola tovaru pri prevzatí

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. 
 4. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na portáli bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Zodpovednosť za vady - reklamačné konanie

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej doby, spôsobilý na použitie na svoj obvyklý účel a že si počas tejto doby zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu/resp. jeho prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, užívať.
 2. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať:
  1. dodanie chýbajúcej časti dodaného tovaru,
  2. odstránenie vady na tovare alebo
  3. zľavu z kúpnej ceny za tovar, alebo
  4. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej vady riadne užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 3. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať výmenu tovaru za nový tovar, primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady netýka možnosti riadneho užívania tovaru ako tovaru bez vád (napr. estetická vada) a kupujúci nežiada výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku nákladov spojených s odstránením vady).
 4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania, opotrebenia, ako aj v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu, z ktorého je tovar vyrobený alebo v dôsledku poškodenia tovaru kupujúcim.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu spoločnosti predávajúceho. 

 

Osobitné ustanovenia 

 

 1.  Zmluvné strany sa dohodli, že reklamačné písomnosti budú doručované predávajúcemu výhradne písomne na adresu sídla, resp. miesta podnikania, resp. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná strana tieto písomnosti prevzala. 
 2. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy.  
 3.  Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
 4.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bezvýhradne súhlasí s Reklamačným poriadkom spoločnosti MPP Slovakia, s.r.o. a stáva sa pre kupujúceho záväzným dňom objednania tovaru prostredníctvom internetového obchodu xxlsklad.eu.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru stiahnete TU.